piątek: 03.02.2023 imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
„Człowiek żywy jest miękki i uległy,
Umarły – surowy i nieugięty.
Zwierzęta, trawy i drzewa żyjąc
Plastyczne są i ustępliwe,
Gdy giną, wysychają, stają się sztywne i kruche.
Nieugięty rygor jest towarzyszem śmierci,
Zaś swoboda i spontaniczność przyjacielem życia,
Najtwardsze drzewo doskonałe jest do obróbki,
Mocne i potężne łatwo zostanie powalone,
Niepozorne i uległe przetrwa wszystkie inne”.
(Lao-Tsy, Droga, przeł. M.Fostowicz-Zachorski, Rękodzielnia „Arhat”, Wrocław 1992, s.82.)O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Po godzinach    Prowincja Prowincja
SPORYSZ - album rodzinny
zaproszenie do współpracy

Klub „śrubka” oraz  Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” w Żywcu

„Sporysz – album rodzinny”


OPIS PROJEKTU
1. Projekt zakłada szczegółowe poznanie historii naszej małej ojczyzny – Sporysza, dawnej wsi, później gminy, a obecnie części miasta Żywca. Planujemy również pobudzenie wieloletnich mieszkańców Sporysza do aktywności przy poszukiwaniu, odkrywaniu i udostępnianiu prywatnych zbiorów fotografii, dokumentów, wspomnień itp.  W końcowym etapie tego przedsięwzięcia, poprzez publikacje materiałów, zamierzamy zaznajomić z historią miejsca zamieszkania tych, którzy zamieszkali w Sporyszu w ostatnich latach.
2. Faza wstępna będzie obejmować promocję projektu, która nastąpi w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Klubu „śrubka”.  Wydrukujemy również plakaty, w których zwrócimy się do mieszkańców Sporysza o przekazywanie lub wypożyczanie nam pamiątek rodzinnych (między innymi: fotografii, dokumentów, listów, kartek pocztowych, przedmiotów – które łączą się z ciekawymi zdarzeniami historycznymi, kulturowymi, obyczajowymi itp.) mówiących o ważnych wydarzeniach nadających się - zdaniem ich posiadaczy - do opublikowania. Będziemy zachęcać mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych - do podzielenia się wspomnieniami związanymi z życiem w dawnym Sporyszu.
3. W fazie realizacji planujemy zaangażowanie młodzieży, związanej ze szkolnymi kołami historycznymi, polonistycznymi i antropologicznymi: do pozyskiwania materiałów;  digitalizacji dokumentów, fotografii, zapisów filmowych; przeprowadzania i zapisywania np. wywiadów z mieszkańcami (zapisy na taśmach, bądź w formacie mp3). Planujemy również zorganizowanie i przeprowadzenie przez profesjonalistów, warsztatów edukacyjnych z zakresu digitalizacji  dokumentów. Zgromadzone materiały zaprezentowane zostaną na specjalnej wystawie w „galerii pod śrubką” oraz w poszczególnych szkołach na terenie Żywca i okolic. Wystawie będą towarzyszyć prezentacje multimedialne pozyskanych i zdygitalizowanych dokumentów filmowych. Najciekawsze, dobrej jakości, archiwalne fotografie wystawione zostaną na stałej ekspozycji w holu głównym Klubu „śrubka”, stanowiąc tym samym ważną formę edukacji regionalnej.
4. W dalszej fazie realizacji zadania, planujemy uzupełnienie pozyskanych materiałów komentarzami i wspomnieniami jeszcze żyjących osób, będących uczestnikami udokumentowanych wydarzeń. Tak opracowane materiały, stanowić będą bazę do przygotowania i wydania drukiem historii Sporysza. Przewidujemy również powstanie odrębnej strony internetowej, na której zaprezentujemy zebrany i opracowany materiał fotograficzny, filmowy, dźwiękowy, itp. opatrzony autorskimi komentarzami.
5. Podsumowanie projektu będzie związane z przygotowaniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu.
CEL PROJEKTU I PLANOWANE REZULTATY
Przez wiele lat o charakterze i specyfice Sporysza stanowił duży zakład przemysłowy. Wpierw była to huta żelaza, później - aż do końca lat 90 – tych XX wieku - duża fabryka produkująca śruby. Po przekształceniach firma niemal przestała istnieć. W latach 70 – tych zatrudniała około trzech tysięcy ludzi - mieszkańców okolicznych osiedli, przyległych gmin oraz miasta Żywca. Pracownicy fabryki stanowili specyficzną grupę społeczną, która w dużej mierze oddziaływała na całą społeczność Sporysza. Współcześnie firma liczy zaledwie trzystu pracowników i zasadniczo nie decyduje już o kierunku rozwoju dzielnicy, ani nie solidaryzuje mieszkańców. Porozrywane zostały więzi emocjonalne pomiędzy ówczesnymi pracownikami, mieszkańcami Sporysza. Z chwilą przekształcenia firmy, ograniczenia swych wpływów doznała cała sfera społecznych form aktywności pracowników - działalność socjalna, a  po części także kulturalna - miejscowej społeczności, upadł także klub sportowy. Współcześnie zamieszkują tu ludzie bezrobotni, zepchnięci na margines społeczny, oraz nowi mieszkańcy, powstałych w ostatnich latach osiedli domków jednorodzinnych, przeważnie lekarze, nauczyciele, prawnicy lub współcześni nowobogaccy biznesmeni. Ta druga grupa nie ma żadnych związków emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania. Destrukcji dokonała niezwykle agresywna i nietolerancyjna postawa byłego już proboszcza miejscowej parafii rzymsko-katolickiej.
Nadrzędnym celem naszego zadania jest ochrona wartości dziedzictwa kulturalnego regionu - wprowadzenie w świat tradycji, obyczajów i kultury przodków. Ukazanie wielokulturowości tej osady - będącej skutkiem prawodawstwa Cesarstwa Austro – Węgierskiego i właścicieli ziemskich tych regionów. Sporysz zamieszkiwany był przez fachowców narodowości austriackiej, niemieckiej, czeskiej, węgierskiej, a nawet ukraińskiej. Niezbędnym jest inspirowanie społeczności lokalnej, zarówno młodszych, jak i starszych do różnorodnych działań twórczych. Kolejnym celem jest kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, a także podkreślenie jego specyfiki kulturowej. Najważniejsze jest jednak dla nas poczucie własnej tożsamości regionalnej – fundamentu tworzenia siebie i swego otoczenia, we współczesnym świecie, w oparciu o doświadczenie minionych pokoleń. Ogromnie ważne będzie dla nas zachęcenie do współpracy sporyskiej młodzieży, pochodzącej z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym, (zwłaszcza młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, wychowującej się domu dziecka, itp.)
CELE:  
1. Zgromadzenie i zapisanie w formie cyfrowej cennych materiałów dokumentujących powstanie i rozwój  naszego miejsca zamieszkania.
2. Wzmocnienie więzi i dialogu międzypokoleniowego dzięki wspólnym działaniom młodszych i starszych.
3. Promocja dorobku kulturowego i tradycji „naszej małej ojczyzny” w formach przystających do współcześnie funkcjonujących narzędzi komunikacji i przekazu.  
4. Odkrywanie własnej tożsamości i budowanie więzi łączących społeczność lokalną – pobudzenie i wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia  przynależności do grupy złączonej miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku – od tradycji do współczesności.
5. Rozbudzenie potencjału twórczego wśród uczestników zaangażowanych w warsztaty oraz proces digitalizacji.
6. Wzrost wiedzy historycznej dotyczącej dzielnicy Sporysz, zarówno wśród zespołu realizującego, jak i  - w dalszej konsekwencji  - wśród mieszkańców Żywca i innych osób korzystających z informacji zawartych na powstałej stronie internetowej.
7. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej Sporysza i zgromadzenie jej w ogólnodostępnym miejscu, będącym zarówno zbiorem informacji jak i katalogiem dostępnych źródeł (tj. na stronie internetowej oraz w publikacji umieszczonej w bibliotekach publicznych).

SPOSOBY INFORMOWANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI O PRZEPROWADZANYM PROJEKCIE
Szczegółowe informacje o projekcie pojawią się na stronie internetowej Klubu „śrubka” . Wydrukujemy również plakaty, w których zwrócimy się do mieszkańców Sporysza o przekazywanie lub wypożyczanie nam pamiątek rodzinnych - mówiących o ważnych (także prywatnych) wydarzeniach, miejscach, a przede wszystkim osobach, które przyczyniły się do budowania historii i tradycji tego miejsca - a nadających się zdaniem ich posiadaczy do opublikowania. Zwrócimy się również o promocję naszego projektu do dyrekcji placówek oświatowych i wychowawczych, proboszcza miejscowej parafii oraz do funkcjonującego przy niej  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poprzez lokalne wydawnictwa prasowe, lokalne i regionalne radia  powiadomimy mieszkańców o powziętych działaniach.
OPIS INSTYTUCJI KULTURY
Klub „śrubka” funkcjonuje od 1947 do 1996 roku jako zakładowa placówka kultury fabryki Śrub w Żywcu. Następnie w wyniku przekształceń własnościowych dotychczasowego właściciela i sponsora, klub – wyposażony budynek oraz jego pracownicy - został przekazany pod kierownictwo strukturom samorządowym Żywca. Ze względu na stosunkowo duże oddalenie klubu od centrum miasta oraz mocne związki mieszkańców Sporysza z fabryką śrub, działalność placówki charakteryzuje się do chwili obecnej dużą odrębnością programową. Wskutek wielu perturbacji organizacyjnych i finansowych, młodzi ludzie zaangażowani w funkcjonowanie i rozwój placówki, powołali do życia Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”. Dzięki ich aktywności, działalność kulturalna prowadzona była - i  nadal jest - w dużym zakresie niezależna od miejskich ośrodków decyzyjnych. Od 15 lat w Klubie „śrubka” wspólnie ze stowarzyszeniem „prowincja” organizowane są Bajkowe Spotkania Teatralne – coroczna prezentacja spektakli profesjonalnych teatrów polskich, adresowanych do dziecięcej widowni. Od 22 lat grupa miłośników modelarstwa organizuje doroczne spotkania miłośników kartonowego i plastikowego modelarstwa redukcyjnego. Od 9 lat organizowane są cykliczne, kwartalne spotkania recytatorów (od niedawna także plastyków) w formie określanej jako Turniej Artystyczny Młodych „Cztery Pory Roku”. Przez wiele lat, do czasu modernizacji budynku, prowadzone były systematyczne Filmowe Zajęcia Edukacyjne, składające się z prezentacji unikatowych dzieł filmowych uzupełnianych wykładami i gorącą dyskusją uczestników zajęć. Młodzi wolontariusze przez krótki okres, w którym nie było konieczne posiadanie koncesji, zorganizowali i prowadzili rozgłośnię lokalnego radia. W późniejszym okresie, staraniem Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, zorganizowano i przeprowadzono warsztaty dziennikarskie, których efektem było wydanie w sposób profesjonalny 13 numerów młodzieżowej gazety „ERRATA”.  Równolegle do tych działań, dzięki zaangażowaniu organizatorów warsztatów dziennikarskich, powstała strona internetowa „ERRATY”, która w późniejszym okresie przekształciła się we wspólną stronę internetową Klubu „śrubka” i Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja” -  administrowaną i finansowaną przez stowarzyszenie.
Przeprowadzona w ostatnim okresie gruntowna modernizacja budynku Klubu „śrubka” oraz wyposażenie obiektu w niezbędne meble i urządzenia techniczne (które nie zostało jeszcze zakończone) pozwolą na zapewnienie mieszkańcom warunków do samorealizacji społeczno – kulturalnej.


Klub ''śrubka'' - Stowarzyszenie Kulturalne '

powrót

  ostatnia aktualizacja: 09.11.2022 20:22:18 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"